[RB:Rozblog_Js]
لوگو وب سایت

وبسایت تفریحی لاو تو فان

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

داستان قرانی

یک شنبه 28 مهر 1392برچسب:,

 


سورة البقره (2)  آیات 246 - 252

آیا به سوی سرانِ بنی اسرائیل پس از موسا ننگریسته ای؟ آنگاه که به یکی از پیامبرانشان گفتند: برایمان پادشاهی تعیین کند تا در راه الله بجنگیم . گفت: آیا فکر نمیکنید اگر جنگیدن برشما واجب گردد نجنگید؟ گفتند : چرا درراه الله نجنگیم درحالی که از دیار و فرزندانمان اخراج شده ایم؟ پس وقتی جنگیدن بر آنها واجب شد جز اندکی ازآنها [بقیه ] رخ برتافتند؛ الله به ستمگرانْ دانا است

پیامبرشان به آنها گفت : الله طالوت را برایتان به پادشاهی تعیین کرده است . گفتند: ازکجا پادشاهی ازآنِ او است درحالی که ما برای پادشاهی ازاو شایسته تریم، و مالِ چندانی به او داده نشده است؟ گفت : الله اورا برشما برگزیده و به او علم و توانِ بدنی بیشتری داده است؛ الله پادشاهیش را به هرکس خواهد دهد؛ الله گشاده دست و دانا است

پیامبرشان به آنها گفت : نشانة پادشاهی او آنکه تابوت را برای شما بیاورید که درآن (سکینه) (آرامش ) است از پروردگارتان و بقایائی ازآنچه خاندان موسا و خاندان هارون برجا نهاد ه اند، و آن را فرشتگان بردوش میکشند؛ دراین امر آیه ئی است برای شما اگر مؤمنید

طالوت وقتی سپاهیان را بیرون برد گفت : الله شما را با یک رودخانه ئی آزمایش خواهد کرد؛ هرکس ازآن بنوشد ازمن نیست و هرکس آن را نچشد از من است؛ مگر کسی که اندکی با کف دستهایش برگیرد . پس جز اندکی ازآنها همه ازآن نوشیدند .

و چون او و کسانی که با او ایمان آورده بودند ازآن عبور کردند گفتند : امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سربازانش نیست . آنها که گمان میکردند الله را دیدار خواهند کرد گفتند: بسیار شده که یک گروه اندک یک گروه کثیر را به اراده الله شکست داده باشد؛ الله همراه شکیبایان است

و وقتی به قصد جالوت و سپاهیانش بیرون شدند گفتند : پروردگارا صبری برما فرودآور و گامهایمان را استوار بدار و ما را برگروه کافران نصرت بده . پس به اراده الله آنها را شکست دادند و جالوت را داوود کشت؛ و الله پادشاهی و حکمت به او داد و هرچه میخواست به او یاد داد؛ اگر الله بعضی را با بعضی دیگر کنار نمیزد زمین تباه میشد؛ لیکن الله برجهانیان دارای فضل است

اینها آیات الله است که برتو به حق تلاوت میکنیم؛ و تو از فرستادگانی

 

فرشته بیکار

یک شنبه 28 مهر 1392برچسب:,

 مردی خواب عجیبی دید. او در عالم رویا دید که نزد فرشتگان رفته است و به کارهای آنها نگاه میکند . هنگام ورود دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تندتند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین میرسند باز میکنند و آنها را داخل جعبه هایی می گذارند. مرد از فرشته پرسید : شما چکار میکنید؟

فرشته در حالی که نامه ها را باز میکرد جواب داد : اینجا بخش دریافت است . ما دعاها و تقضاهای مردم زمین که توسط فرشتگان به ملکت میرسد به خدا تحویل میدهیم.

مرد کمی جلوتر رفت. باز دسته بزرگی از فرشتگان دید که کاغذهایی را داخل پاکت میذارند و آنها را توسط پیک ها به زمین میفرستند. مرد پرسید شماها چکار میکنید؟

یکی از فرشتگان با عجله گفت : اینجا بخش اسال است. ما الطاف و رحمات خداوند را توسط فرشتگان به زمین میفرستیم.

مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته دید که بیکار نشسته است با تعجب پرسید: شما اینجا چکار میکنی و چرا بیکاری؟

فرشته جواب داد: انجا بخش تصدیق جواب است . مردمی که دعاهایشان مستجاب شده باید جواب تصدیق دعاها را بفرستند ولی عده بسیار کمی این کار را انجام میدهند. مرد از فرشته پرسید: چگونه مردم باید وجاب دعاها را تصدیق کنند؟

فرشته پاسخ داد:فقط کافیست بگویند:خدایا متشکرم!!